OS X 系統升級一定要安裝 Java?

上次 iMac 升級 OS X 系統到 Yosemite 時遇到 Java 問題,估不到今次也一樣。OS X 升級到 El Capitan 順利,但每次開機都要求安裝 Java。

Java error after install El Capitan

Java error after install El Capitan

真係不明白為什麼一定要安裝 Java,也不知道是那個軟件要求 Java,我沒有安裝好舊的軟件,再者我之前沒有安裝 Java 也可以運作。上次找到解決方法。今次又來,我 google 及去蘋果官方討論區,發現其他人也有這問題,解決方法係到蘋果下載及安裝 Java for OS X 2015-001 ,這就解決了問題。不過,我都係吾明白,點解一定要安裝 Java。

齋啡一滴奶

茶餐廳係一個人性化的地方,不像連鎖快餐店用電腦,如果餐牌上沒有就買不到。茶餐廳好多食物飲品都係餐牌上沒有的,只要你叫得出,佢哋都會滿足你。今朝食早餐時聽到一位阿姐叫了杯「齋啡一滴奶」☕️

「齋啡」即係咖啡不加奶,但落了「一滴奶」後還能叫做齋啡嗎?不知道那位阿姐係如何想出這種飲法,當中的一滴奶有何神秘作用。

相信「齋啡一滴奶」係比「茶走」更少人認識的香港茶餐廳神秘料理。

 

茶餐廳早餐

茶餐廳早餐

區域市政局公共圖書館

我的前半生

我的前半生

在圖書館借了由中國最後一位皇帝愛新覺羅·漙儀寫的《我的前半生》。書寫得怎麼樣未知道,因為還未閱讀。打開書首先就被一張貼紙吸引過去。

民間捐贈?

民間捐贈?

首先係區域市政局的名字及標誌已經好耐無見過,而上面寫明此書是由謝錦浩先生所贈。不知道謝先生是何許人也,當年為何會捐贈此書。雖然素未謀面,不過我亦要感謝謝先生,因為他我才有機會閱讀此書。

舊式借書卡

舊式借書卡

記得當年的借書證係紙卡三張,如果借閱書本,便把借書人的卡和書本的卡交換。圖書館管理員便知道誰借了那本書。放書本資料卡/借書證的紙袋還在,不過現代電腦化後便不再需要紙卡了。

1983年書籍售價人民幣1.95元

1983年書籍售價人民幣1.95元

查閱書籍資料頁,此書於1983年出版,當年售價人民幣1.95元。

茶走

奶茶應該是香港的代表性飲品,不少遊客來到都要試飲一杯。淡奶加紅茶,簡單的組合帶來出奇的好味。熱奶茶一般都是加白砂糖來帶出甜味,不過有一種飲法是餐牌上沒有列出的,那就是加煉奶,俗稱「茶走」!

小時候去茶餐廳時聽到有客人叫茶走,但在餐牌上又找不到,問侍應阿姐才知道有加煉奶這種飲法。究竟點解要用煉奶代替砂糖,傳聞係因為有人認為白沙糖惹痰,而煉奶不但不惹痰,還令奶茶味道更加香濃。

茶走:加了煉奶的熱奶茶

茶走:加了煉奶的熱奶茶