Sony A5100

街頭測試 - Nescafe coffee
街頭測試

又到聖誕買禮物的時候(其實係畀藉口自己買玩具 😛 ),我的最新玩具係 Sony A5100 相機,係我第一部可換鏡頭相機,也是我第一部可以拍攝 RAW 格式的相機。要多練習攝影技巧,請指教。

%d 位部落客按了讚: