Netflix

以前曾經睇過 Netflix 一段時間,最近又再睇番,首先睇咗 《House of Cards》第五季,因為前四季都有睇,所以繼續追落去。不過和其他美劇一樣都係虎頭蛇尾,個故仔越講越吾好睇,只係追開就繼續追,睇吓第六季仲有冇耐性睇落去。

之後睇咗新戲 《The Crown》,講香港的前「事頭婆」英女王。係英國做女王都吾係咁好玩,有一大班人阻頭阻勢。第一季還可以,年尾會有第二季。對英國皇室有興趣,可以順便係 Netflix 內找到一套英國皇室紀錄片。

 

Netflix 終於到香港了!

以前要看美劇,只有等無線電視明珠台外,有了互聯網就可以自己上網找。不過沒有版權下,花不少功夫也未必可以找到,找到了還可能不齊全。有一段時間國內視頻網站如騰訊等有買正版美劇,可以翻牆入去看。可惜國內政策改了,再沒有美劇看。

香港的電視工業一潭死水,除了無線就沒有選擇了。自從樂視來港落地後多了選擇,她們也有購買一些美劇。現在連 Netflix 也來香港了!在 Apple TV 多了 Netflix 頻道,用蘋果戶口就可以登記,電腦、電視、手機、平板可以觀看,好方便。可惜係不能下載後攜帶出街睇,一定要串流。

現在睇國內的電影、電視劇、綜藝節目及部分美劇就用樂視盒子。睇美劇就用 Netflix。睇美國電影就用 Apple TV。電視機,再次重要起來。

TV_Box
LeTV box & Apple TV